Privacy statement

Privacy Statement Liever Opgeruimd (als onderdeel van SamenLIV!)

Nijmegen, 5 maart 2020

Liever Opgeruimd, gevestigd Kanunnik Faberstraat 3-D, 6525 TP, Nijmegen, Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens

https://www.lieveropgeruimd.nl
Myrea de Roo - Harteman, Kanunnik Faberstraat 3-D, 6525 TP, Nijmegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Liever Opgeruimd.
Zij is te bereiken via myrea@lieveropgeruimd.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Liever Opgeruimd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via myrea@lieveropgeruimd.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Liever Opgeruimd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van je betaling.
- Het verzenden van mails met nieuwe informatie.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
- Liever Opgeruimd verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
  gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Liever Opgeruimd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Liever Opgeruimd) tussen zit.
Liever Opgeruimd gebruikt het volgende systeem en programma: 

Autorespond en eigen beveiligde word- en pdf-documenten

Gebruikt voor verkoop trainingen en digitale producten, facturering en beheren gegevens van klanten en relaties. Wie geen klant is kan zich uitschrijven en wordt permanent verwijderd.
Van klanten worden de gegevens bewaard, maar wie geen mails wil ontvangen ontvangt die niet.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Liever Opgeruimd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
We hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:
Personalia, e-mailadres, adres en telefoonnummer: tot 5 jaar na laatste aankoop, om contact op te kunnen nemen met betrekking tot product. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Liever Opgeruimd verstrekt uit principe en vanwege beroepsgeheim nóóit zomaar, in het belang van wie dan ook, of voor financieel gewin, gegevens aan derden!
Liever Opgeruimd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou én het (dus) met jou is afgestemd óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liever Opgeruimd gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liever Opgeruimd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar myrea@lieveropgeruimd.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Liever Opgeruimd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liever Opgeruimd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Myrea de Roo - Harteman van Liever Opgeruimd via:
myrea@lieveropgeruimd.nl

Met vriendelijke groet, Myrea de Roo - Harteman, Liever Opgeruimd.